Portalo nuostatos ir sąlygos

 1. Pagrindinės sąvokos
  1. Vartotojas – fizinis asmuo, iš kurio Portalas gauna ir tvarko asmens duomenis.
  2. Portalas – cvzona.lt portalų grupė, priklausanti UAB “Įdarbinimo tarpininkavimo centras”, į kurios sudėtį įeiną šie portalai:
   1. http://cvzona.lt;
   2. http://vilnius.cvzona.lt (arba cvvilnius.lt)
   3. http://kaunas.cvzona.lt (arba cvkaunas.lt)
   4. http://klaipeda.cvzona.lt (arba cvklaipeda.lt)
   5. http://uzsienis.cvzona.lt (arba cvuzsienis.lt)
  3. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – vartotoju, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, pasinaudojant tokiais duomenimis kaip vardas, pavardė, gimimo data, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
 2. Bendrosios sąlygos
  1. Vartotojai portale gali ieškoti, peržiūrėti skelbiamus darbo pasiūlymus, taip pat talpinti gyvenimo aprašymus, kandidatuoti į skelbiamas darbo vietas ir naudotis kitomis portale esančiomis paslaugomis
  2. Darbo skelbimai yra laikomi paskelbusio asmens/įmonės, bet ne portalo pasiūlymu. Portalas tik suteikia technines galimybes paskelbti darbo skelbimus bei gyvenimo aprašymus, tačiau už jų turinį bei teisingumą neatsako.
 3. Vartotojo teisės ir pareigos
  1. Vartotojas, naudodamasis portalu bei jame paskelbta informacija, pats atsako už savo veiksmus, rizikas, pasekmes bei prievoles.
  2. Vartotojas, registruodamasis portale bei įvesdamas savo gyvenimo aprašymą (CV), įsipareigoja pateikti teisingus ir tikslius savo asmens duomenis bei užtikrinti, kad juose nėra klaidinančios informacijos apie išsilavinimą, darbo patirtį, bei įgytas žinias.
  3. Užsiregistravęs, bei paskelbęs savo asmens duomenis bei gyvenimo aprašymą(CV), Vartotojas neįgyją jokių teisių į portalo duomenų bazę bei jos turinį, tačiau turi teises:
   1. Keisti ar papildyti savo asmens duomenis;
   2. Nustatyti ar asmens duomenys bus prieinami trečiosioms šalims (darbdaviams) ar neprieinami (neaktyvūs).
   3. Panaikinti įvestus duomenis.
   4. Išsiregistruoti bei panaikinti paskyrą.
  4. Vartotojas atsako už žalą, padarytą portalui ir/ar trečiosioms šalims dėl jo veiksmų, kuriais buvo siekiama nukopijuoti visą Portalo turinį ar jo dalį, sugadinti Portalo duomenis arba pakenkti jo darbui, įskaitant bet kokios programinės įrangos (taikomųjų programų, sąrankų („script‘ų“), užklausų per komandinės eilutės sąsają ir pan.) naudojimą.
  5. Vartotojas įsipareigoja Portalo turinio pagrindu nekurti elektroninės ar rankiniu būdu atkurtos duomenų bazės, netalpinti Portalo turinio kitose interneto svetainėse, taip pat nekeisti turinio iš Portalo parsisiųstame dokumente;
  6. Vartotojas, pažeidęs šias sąlygas, priklausomai nuo tokio pažeidimo pobūdžio ir pasekmių, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir reglamentų nustatyta civiline, administracine ar baudžiamąja tvarka.
 4. Portalo teisės ir pareigos
  1. Portalas Vartotojui suteikia platformą užsiregistruoti bei paskelbti asmens duomenis bei gyvenimo aprašymą su tikslu perduoti šią informaciją duomenų gavėjams (darbdaviams).
  2. Portalas tvarko asmens duomenis (juos apibendrina, saugo, rūšiuoja, platina, sujungia, naudoja, naikina ir pan.), siekdamas juos pristatyti duomenų gavėjams.
  3. Esant pagrindo manyti, kad įvesti asmens duomenys ar gyvenimo aprašymas (CV) yra klaidingi ar neatitinkantys galiojančių etikos normų, portalas turi teisę be perspėjimo šalinti tokius duomenis.
  4. Portalas neatsako už žalą, kurią Vartotojas gali patirti ieškodamas darbo arba dalyvaudamas darbo konkursuose ir tam tikslui naudodamasis Portalo paslaugomis.
  5. Portalas nesuteikia garantijų, kad Vartotojas naudodamasis Portalu ras darbą ar kad su Vartotoju susisieks potencialūs darbdaviai.
  6. Portalas neatsako nei už neteisėtą duomenų gavėjui pateiktų duomenų naudojimą, nei už duomenų konfidencialumo įsipareigojimo laikymąsi iš duomenų gavėjo pusės.
 5. Asmens duomenys
  1. Portalas renka Vartotojų duomenis, kuriuos jie savanoriškai pateikia prisiregistravę prie Portalo (užregistravę paskyrą) ar naudodamiesi kitomis portalo teikiamomis paslaugomis (pvz. kandidatuodami į portale skelbiamas darbo vietas be registracijos) su tikslu perduoti surinktus duomenis trečioms šalims (darbdaviams).
  2. Portalas rūpindamasis Vartotojo privatumu ir pasitikėjimu, įsipareigoja saugoti Vartotojo privatumą bei pateiktą informaciją naudoti išskirtinai šiose Taisyklėse nurodytiems tikslams, be Vartotojo sutikimo neatskleisti šios informacijos jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus Taisyklėse numatytus atvejus susijusius su tiesioginių paslaugų Vartotojui užtikrinimu. Portalas taip pat gali perduoti Duomenų subjekto asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie Portalo vardu veikia kaip Duomenų tvarkytojai. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų tvarkytojams, su kuriais Portalas yra pasirašęs atitinkamas sutartis ar bendradarbiavimo sutartyse yra nuostatos aptariančios asmens duomenų perdavimą/teikimą ir Duomenų tvarkytojas užtikrina adekvačią perduodamų asmens duomenų apsaugą. Yra laikoma, kad Vartotojas yra apie tai informuotas, su tuo sutinka ir Portalas neprisiima atsakomybės dėl žalos, kylančios dėl trečiųjų asmenų naudojimosi Vartotojo duomenimis tiek, kiek tai leidžia atitinkami įstatymai. Visais kitais atvejais, Vartotojo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Vartotojo asmens duomenis Portalas gali perduoti vyriausybinėms ar teisėsaugos institucijoms, joms pareikalavus, ir tik jeigu tai numatyta pagal galiojančius įstatymus. Portalas nenaudoja ir neatskleidžia ypatingos asmeninės informacijos, tokios kaip informacija apie sveikatą, rasinę kilmę, religinius įsitikinimus ar politines pažiūras ir pan., be Vartotojo aiškaus sutikimo, išskyrus atvejus, kai to reikalauja ar tai leidžia įstatymai.
  3. Vartotojo asmens duomenų naudojimo tikslai:
   1. Perduoti duomenis įmonių atstovams įdarbinimo tikslais;
   2. Vartotojo paslaugų pirkimo (užsakymo) apdorojimui, administravimui;
   3. Vartotojo identifikavimui Portalo informacinėse sistemose;
   4. Vartotojo identifikavimui prisijungiant prie savo paskyros Portale;
   5. užsakytų paslaugų finansinių dokumentų išrašymui;
   6. problemų, susijusių su paslaugų įgyvendinimu, pateikimu, panaudojimu išsprendimui;
   7. susisiekimui su Vartotoju;
   8. tiesioginės rinkodaros tikslais;
   9. verslo analitikai bei statistikos analizėms, bendriesiems tyrimams, kurie leidžia gerinti paslaugas bei tobulinti jų kokybę;
  4. Portalo renkama informacija yra: vardas, pavardė, gimimo data, lytis, el.pašto adresas, telefono numeris, miestas kuriame asmuo gyvena. Taip pat gali būti: informacija apie išsilavinimą, darbo patirtį, mokamas kalbas, kompiuterinio raštingumo įgūdžius, ar asmuo yra dirbantis, bedarbis ar studentas, informacija apie turimas vairuotojo teises bei trumpa informacija apie save (pildoma savarankiškai);
  5. Pateikdamas asmens duomenis Vartotojas:
   1. suteikia teisę Portalo savininkui valdyti ir tvarkyti Vartotojo asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose taisyklėse. Vartotojas turi teisę atšaukti savo leidimą Portalo savininkui valdyti ir tvarkyti savo asmens duomenis, panaikinti savo asmens duomenis bei panaikinti paskyrą.
   2. pareiškia, kad jis/ ji pateikia savo asmens duomenis patalpinimui Portale laisva valia ir sutinka, kad jo/ jos pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu Portalo duomenų bazėje 7 (septynis) metus nuo jo/jos paskutinio prisijungimo prie sistemos ir suėjus šiam terminui, sunaikinami Portalo savininko įgalioto asmens;
   3. sutinka ir pripažįsta, kad pateikia savo kontaktinius duomenis (tel. numerį, el. pašto adresą ir kt.) bei duomenis apie save Portale tam, kad tretieji asmenys galėtų prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti (kai duomenys pateikiami skelbimuose kaip kontaktiniai).
  6. Suteikdamas teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais Vartotojas taip pat suteikia leidimą susisiekti su juo telefonu, SMS žinutėmis, elektroniniu paštu, naujienlaiškiais su tiesioginės rinkodaros pasiūlymais.
  7. Vartotojui registruojantis sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruojaVartotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.
  8. Vartotojas, pateikęs Portalo savininkui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi; reikalauti sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų; nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi jo Asmens duomenys.
  9. Vartotojas prašymus dėl Vartotojo Asmens duomenų, privalo pateikti raštu (įskaitant pranešimą el. paštu, nurodytu Portalo kontaktuose). Atsakymus į tokius Vartotojo paklausimus Portalo savininkas stengsis pateikti kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (dienų) nuo paklausimo ir visų reikalingų dokumentų iš Vartotojo gavimo dienos.
  10. Portalo savininkas neteikia Asmens duomenų, jei Vartotojas nepatvirtina savo tapatybės, prašo duomenų apie kitą asmenį, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais ribojančiais duomenų atskleidimą.
  11. Portalo darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami Vartotojo asmens duomenis, laikosi šių principų:
   1. Vartotojo suteiktą informaciją renka, tvarko, saugo tik dėl teisėto intereso ir griežtai laikydamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, kitų šią teisės sritį Lietuvos Respublikoje reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir šių Taisyklių.
   2. Vartotojo asmens duomenis tvarko tiksliai, sąžiningai ir teisėtai.
   3. Vartotojo asmens duomenis renka apibrėžtais tikslais.
   4. Renkant ir tvarkant asmens duomenis laikosi tikslingumo ir proporcingumo principų, nereikalauja iš Vartotojo pateikti tų duomenų, kurie nėra reikalingi, nekaupiami.
   5. Kaupia tik tuos duomenis, kurie būtini teikiant kokybiškas paslaugas, įskaitant konsultavimą apie Portalo paslaugas.
   6. Vartotojo asmens duomenis gali sužinoti tik atitinkamą kompetenciją turintys Portalo darbuotojai ir/ar tretieji asmenys, kuriuos Portalas pasitelkė paslaugai teikti, ir tik tais atvejais, kai to reikia paslaugai suteikti.
  12. Vartotojas turi galimybę užsiprenumeruoti Portalo naujienlaiškius bei pranešimus, siunčiamus šiais tikslais:
   1. Informuoti Vartotoją apie naujas darbo vietas;
   2. Pranešti apie sėkmingai atliktas operacijas portale (pvz. sėkmingą kandidatavimą į darbo vietą);
   3. Informuoti apie pasikeitimus, naujas funkcijas ar paslaugas portale;
   4. Periodiškai priminti Vartotojams atnaujinti savo asmens duomenis.
  13. Portalas suteikia Vartotojui galimybę atsisakyti Portalo siunčiamos informacijos naujienlaiškyje ar kitame siunčiamame Vartotojui laiške paspaudęs pateiktą pasiūlymų ir naujienų atsisakymo nuorodą arba susisiekdamas su Portalo administracija telefonu arba el.paštu nurodytu Portalo kontaktuose.
  14. Panaikinti visus savo asmens duomenis saugomus portale, vartotojas gali:
   1. Savarankiškai pasinaudodamas funkcija "Naikinti paskyrą" ir panaikindamas savo paskyrą bei visus su ja susijusius duomenis apie save. Duomenys panaikinami iš karto.
   2. Parašyti mums el.paštu support@cvzona.lt laišką su prašymu panaikinti paskyrą bei asmeninius duomenis. Kai įsitikinsime, kad paskyra tikrai priklauso šiam vartotojui, paskyra bei visi su ja susiję duomenis bus panaikinti 3 darbo dienų laikotarpyje.
   3. Jei vartotojas registravosi Facebook pagalba (Facebook Login), gali paskyros naikinimą inicijuoti pačiame Facebooke. Duomenys bei paskyra, tokiu atveju, bus panaikinti iš karto, vos tik gavus iš Facebook atitinkamą nurodymą.
 6. Mokamos paslaugos
  1. Už paslaugas apmokėti galima banko pavedimu, kredito kortele, SMS žinute ar kitu nurodytu būdu. Mokėjimo būdą galima pasirinkti užsakant paslaugą. Mokamos paslaugos yra aktyvuojamos ir teikiamos tik po apmokėjimo.
  2. Portalas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurių mokamų paslaugų dydį bei mokėjimo tvarką. Laikoma, kad Vartotojas apmokėjo už mokamą paslaugą, kai Portalo savininkas faktiškai gauna Vartotojo mokėjimą.
  3. Po apmokėjimo, Vartotojui, nurodytu el.paštu, yra išsiunčiama PVM sąskaitą.
  4. Apribojus ar sustabdžius Vartotojo galimybę naudotis mokamomis paslaugomis ar Vartotojui negavus ar laiku negavus mokamų paslaugų dėl kitų priežasčių, iškyrus atvejus dėl pažeistų portalo naudojimosi taisyklių, Portalas, Vartotojo prašymu, įsipareigoja pratęsti mokamų paslaugų teikimą Vartotojui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos mokamos paslaugos, arba neatlygintinai suteikti mokamų paslaugų, analogiškų nesuteiktoms paslaugoms.
  5. Portalas turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti paslaugų teikimą neribotam terminui. Jei numatomų profilaktinių darbų trukmė yra daugiau nei viena valanda, Vartotojas, besinaudojantis mokamomis paslaugomis, yra informuojamas apie profilaktinių darbų pradžią el. paštu ir (ar) kitokiu pranešimu, ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) valandą iki darbų pradžios. Tokiu atveju Portalas gali, tačiau neprivalo, pratęsti mokamų paslaugų teikimą Vartotojui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos mokamos paslaugos, arba neatlygintinai suteikti mokamas paslaugas, analogiškas nesuteiktoms mokamoms paslaugoms.
  6. Užmokestis sumokėtas už mokamas paslaugas nėra grąžinamas jei:
   1. Vartotojas pažeidė portalo naudojimosi taisykles ir paslauga jam buvo sustabdyta;
   2. Vartotojas neišnaudojo visų užsakytų paslaugų limito ar trukmės ir paslaugų atsisakė;
   3. Vartotojas išnaudojo užsakytų paslaugų terminą arba limitą;
 7. SLAPUKAI („COOKIES“) IR JŲ NAUDOJIMAS
  1. Slapukai yra nedideli duomenų kiekiai, kuriuos internetinis puslapis patalpina Vartotojo kompiuteryje. Internetiniai puslapiai neturi atminties. Duomenų subjektui naršant po skirtingus interneto puslapius Vartotojas nebus atpažintas kaip tas pats. Slapukai leidžia internetiniam puslapiui atpažinti Vartotojo naršyklę. Pagrindinė slapukų paskirtis - prisiminti Vartotojo pasirinktis, pavyzdžiui, pageidaujamą internetinio puslapio kalbą. Slapukai taip pat padeda Vartotoją atpažinti, kai šis grįžta į tą patį internetinį puslapį. Jie padeda internetinį puslapį pritaikyti asmeniniams poreikiams. Slapukai negali būti naudojami programoms vykdyti ar virusams į kompiuterį pernešti. Slapukai yra skiriami tik Vartotojui ir juos gali perskaityti tik domeno, kuris Vartotojui slapuką, voratinklio serveris. Vienas svarbiausių slapukų tikslų yra teikti patogią funkciją, kad taupytų Vartotojo laiką. Pavyzdžiui, jei Vartotojas tinklapį taiko asmeniniams poreikiams arba naršo internetiniame puslapyje, slapukai apsilankius vėliau padės internetiniam puslapiui atsiminti specifinę informaciją. Taip paprasčiau pristatyti aktualų turinį, lengviau naršyti internetiniame puslapyje ir pan. Sugrįžęs į internetinį puslapį, Vartotojas gali rasti savo anksčiau pateiktą informaciją, taigi gali lengviau naudoti jau pritaikytas internetinio puslapio funkcijas.
  2. Yra skirtingų tipų slapukai ir skirtingi jų panaudojimo būdai. Slapukus galima suskirstyti į kategorijas pagal jų paskirtį, ilgaamžiškumą ir jų vietą internetiniame puslapyje. Slapukų pagalba duomenų tvarkymas nesuteikia galimybės tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Vartotojo tapatybės.
  3. Portale naudojami šių tipų slapukai:
   1. Techniniai slapukai: PortaloVartotojams stengiamės pateikti pažangų bei lengvą naudoti internetinį puslapį, kuris automatiškai prisitaiko prie jų norų ir poreikių. Kad tą pasiektų, Portalas naudoja techninius slapukus, kurie leidžia matyti internetinį puslapį ir įgalina teisingą jo veikimą. Portalo internetinis puslapis tinkamai veikia tik techninių slapukų dėka.
   2. Funkciniai slapukai: Portalas taip pat naudoja funkcinius slapukus, kurie leidžia prisiminti Vartotojo pasirinkimus ir drauge efektyviai naudotis internetiniu puslapiu. Pavyzdžiui, slapukų dėka internetinis puslapis prisimena Vartotojo pasirinktą kalbą, atliktas paieškas ar peržiūrėtus darbo skelbimus. Šio tipo slapukai nėra būtini internetinio puslapio veikimui, bet jie prideda daugiau galimybių ir Vartotojo naršymą daro malonesnį.
   3. Analitiniai slapukai: šio tipo slapukus Portalas naudoja siekdama suprasti, kaip Portalo lankytojai naudojasi portalu, atrasti silpnąsias ir stipriąsias internetinio puslapio dalis, optimizuoti ir gerinti internetinio puslapio darbą bei toliau diegti pažangius sprendimus. Renkami duomenys apima Vartotojo peržiūrėtus puslapius, Vartotojo naudojamos platformos tipą, datos ir laiko informaciją, paspaudimų skaičių, pelės judėjimą ir naršymo veiklą, raktinius žodžius ir kitą tekstą, kurį Vartotojas renka internetinio puslapio naršymo metu. Taip pat analitinius slapukus Portalas naudoja internetinėms reklamos kompanijoms, siekdama analizuoti Vartotojų elgesį po to, kai jiems parodoma Portalo internetinė reklama.Renkama yra tik anonimiška informacija.
   4. Kiekvieną kartą lankydamasis Portale Vartotojas gali priimti ar atsisakyti naudotis slapukais, tačiau tokiu atveju negalime garantuoti internetinio puslapio naršymo kokybės. Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima slapukus, bet jei Vartotojas nori, naršyklę gali lengvai modifikuoti, kad jų nepriimtų. Taigi, Vartotojas turi galimybę bet kuriuo metu ištrinti dalį ar visus slapukus iš savo kompiuterio, ar juos užblokuoti, pasinaudodamas savo kompiuteryje esančia interneto naršykle. Užblokavus slapukus, dėl techninių priežasčių kai kurios Portalo dalys gali neveikti ar veikti netinkamai.
   5. Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.
 8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Vartotojui lankantis Portale bei pateikiant asmeninę informaciją apie save, yra laikoma, kad Vartotojas susipažino ir sutinka su šių Taisyklių nuostatomis.
Rašykite mums kilus klausimams.
Būsime labai dėkingi, jei pranešite mums apie pastebėtas
tinklapyje klaidas ar pageidaujamas funkcijas.
Teiraujuosi dėl:
Jūsų vardas:
El.pašto adresas:
Telefonas(nebūtina):
Klausimai, pageidavimai:
Prašome palaukti...